Đóng

Giới thiệu

An toàn lao động

Chúng tôi cam kết sự an toàn của nhân viên và đối tác. Chúng tôi thừa nhận rằng việc cung cấp và tích hợp một chính sách sức khỏe, an toàn và môi trường vào kinh doanh của chúng tôi là chìa khóa để thành công.

Chính sách của chúng tôi là:

– Tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định liên quan đến môi trường và an toàn.

– Đặt mục tiêu HSE hàng năm để đo lường hiệu suất của chúng tôi, đạt được kết quả vượt trội và liên tục cải thiện

– Theo dõi, rà soát các hệ thống an toàn và đánh giá môi trường một cách thường xuyên.

– Cung cấp giáo dục và đào tạo cho nhân viên của chúng tôi để họ có kiến ​​thức, kỹ năng và hiểu biết để thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ của mình ở mức cao nhất.

– Thường xuyên xem xét và xác minh hiệu suất với kiểm toán, đánh giá và các phương pháp kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng khác.

– Trao quyền và mong đợi các nhân viên và nhà thầu phải báo cáo kịp thời các điều kiện không tuân thủ hoặc không an toàn và thực hiện hành động ngay lập tức để ngăn ngừa thương tích hoặc tai nạn môi trường.

– Cung cấp thông tin an toàn và sức khỏe có liên quan cho các nhà thầu và yêu cầu họ cung cấp đào tạo phù hợp về an toàn và hiệu quả môi trường của công việc của họ

Như một điều kiện của việc làm, tất cả nhân viên được yêu cầu phải tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định liên quan đến môi trường và an toàn. Mỗi nhân viên hiểu rằng họ chịu trách nhiệm cá nhân về sự an toàn của bản thân họ và sự an toàn của những người xung quanh họ. Vi phạm chính sách này sẽ dẫn đến hành động kỷ luật hoặc chấm dứt việc làm. Tuân thủ các yêu cầu và quy định pháp lý liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động, làm việc để cải thiện bảo vệ môi trường. Duy trì môi trường làm việc an toàn cho tất cả nhân viên bằng cách chủ động kiểm soát tất cả các khu vực làm việc, cũng như đảm bảo quảng bá HSE cho tất cả đối tác và nhà cung cấp chúng tôi làm việc cùng.

29/05/2018

Giới thiệu Related
Hotline: 0902977775